Jedność Narodu – deklaracja programowa

Kim jesteśmy?

Jesteśmy narodem dumnym ze swej ponad tysiącletniej historii i tradycji, świadomym swego bogactwa kulturowego, ukształtowanego na łacińsko-chrześcijańskim fundamencie wartości i bronionego przez wieki – jako przedmurze chrześcijańskiej Europy. Tych wartości trzeba nam nadal bronić, pomnażać i przekazywać następnym pokoleniom. Niedawno wydobyliśmy się ze zniewolenia komunistycznego, ale zaraz zostaliśmy zaatakowani przez światowy kapitał i neokolonializm niszczący naszą gospodarkę. Za tym wtłoczyło się do nas współczesne barbarzyństwo i agresywne bezbożnictwo niszczące wszelkie wartości. Podejmujemy więc wspólny, zorganizowany wysiłek, aby z Bożą pomocą, bronić godności każdego człowieka, wartości rodzinnych, religijnych i narodowych oraz odbudować suwerenne Państwo Polskie. W naszej Ojczyźnie chcemy solidarności, jedności i pokoju oraz rozkwitu kultury.

Dokąd zmierzamy?

Program „Solidarności” z 1980 roku nie został dotąd spełniony i musimy go przypomnieć, zaktualizować i zrealizować. Naszym celem jest umocnienie i rozwój suwerennego Państwa Polskiego oraz zaprowadzenie sprawiedliwego ustroju szanującego godność każdego człowieka, jego pracę i rodzinę oraz zapewniającego godne życie i rozwój. Naszym dziedzictwem i celem jest solidarna społeczność zachowująca uniwersalne zasady moralne, wartości chrześcijańskie i tolerancję religijną oraz wolności obywatelskie, przy respektowaniu obowiązków i odpowiedzialności. Szczególny wysiłek poświęcimy odrodzeniu życia rodzinnego, społecznego i kulturalnego oraz poprawie stosunków z innymi, bliskimi nam krajami. Nasza Ojczyzna przygotuje też miejsce dla każdego Polaka gotowego powrócić w rodzinne strony z różnych krajów świata. Chcielibyśmy, aby ten szlak i wypracowany ustrój państwowy stał się przykładem dla innych krajów, trochę oglądających się na nas. Wielkim posłannictwem naszego narodu jest wniesienie nowego ducha i przyczynienie się do odrodzenia ducha i kultury chrześcijańskiej Europy.Jak chcemy to zrealizować?

 1. Zaczynamy od siebie. Każdy z nas zobowiązany jest doskonalić się moralnie, przełamywać swe słabości i uprzedzenia. Wypełniając swe codzienne rodzinne i zawodowe obowiązki musimy wyzwolić w sobie siłę do wspólnego, ofiarnego działania na rzecz innych w imię dobra narodowego oraz społecznego i solidarnej budowy sprawiedliwego państwa.
 2. Ojczyzna jest dla nas rodziną rodzin. Ojczyzna jest dla nas rodziną rodzin. Dlatego każda rodzina, każde dziecko będzie otoczone troską społeczną i opieką prawa. Określimy wysokie standardy, jakie powinna posiadać każda rodzina do godnego życia i rozwoju. Rodziny, które nie z własnej winy nie będą mogły osiągnąć tego standardu, będą wspomagane ze środków społecznych. Ojczyzna jest dla nas zbiorowym obowiązkiem, który ma obejmować pomyślność współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Dziedzictwo kulturowe jest dla nas decydującym czynnikiem kształtowania świadomości narodowej.
 3. Odbudujemy polską szkołę, w której nasze dzieci otrzymają wiedzę, wychowanie i formację duchową na miarę wyzwań, jakie stoją przed naszym narodem. Wydrzemy szkolnictwo z rąk bezdusznych biurokratów i polityków i oddamy je pod opiekę rodziców i kompetentnej kadry nauczycielskiej. Wprowadzimy bon edukacyjny, poprzez który rodzice będą decydować o sposobie wydatkowania pieniędzy na naukę swych dzieci. Wprowadzimy programy nauczania szanujące niepowtarzalność osobową i zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia.
 4. Zwielokrotnimy wydatki na szkolnictwo wyższe i badania naukowe oraz zreformujemy system ich finansowania i organizacji, uwzględniając równy podział ich finansowania w ramach działalności statutowej oraz grantowej. Wprowadzimy system innowacyjnych programów badawczych, skierowanych na unowocześnianie naszego przemysłu. Stworzymy warunki dla wdrażania wynalazków i patentów już opracowanych oraz powrotu polskich naukowców pracujących za granicą.
 5. Wdrożymy uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie program eksploatacji bogactw naturalnych Polski. Bogactwa te będą należeć do narodu, a osiągany z nich dochód będzie sprawiedliwie dzielony i bezpośrednio przekazywany wszystkim Polakom.
 6. Zreformujemy finanse państwa i zachowamy suwerenność złotego. Pieniądz w Polsce stanie się opartym o pracę społeczeństwa dobrem społecznym, którego emisja – wolna od długu i oprocentowania – będzie prowadzona przez NBP i będzie miała pokrycie w przyroście towarów, dóbr i usług gospodarki narodowej. Wprowadzimy ustawę antylichwiarską, doprowadzimy do powszechnego oddłużenia Polaków poprzez przejęcie przez NBP zobowiązań klientów wobec banków komercyjnych. Spłata zadłużenia tych kredytów będzie indywidualnie uzgadniana z NBP. Podobna operacja powinna nastąpić względem kredytów odsprzedanych firmom windykacyjnym. Zakażemy handlu długami. Wprowadzimy oddłużenie Polaków posiadających kredyty waloryzowane kursami walut obcych, poprzez przyjęcie projektu ustawy Sejmu RP (druk nr 729), uznającej za nielegalne klauzule walutowe w tzw. kredytach frankowych, dokonamy weryfikacji umów prywatyzacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach renacjonalizacji sprzedanych za bezcen polskich banków. Wprowadzimy ustawowy zakaz reklamy w mediach toksycznych produktów finansowych na wzór zakazu reklamy narkotyków, tytoniu, alkoholu. Zlikwidujemy podatki z tytułu PIT, CIT i VAT, wprowadzając w ich miejsce jeden podatek przychodowy. Uwolnimy polskich przedsiębiorców od gigantycznego, represyjnego aparatu administracyjno-skarbowgo a obywateli od podatków osobistych.
 7. Dokonamy szerokiego upowszechnienia własności. Zdrową podstawą polskiej gospodarki będą spółki pracownicze. Przekształcimy przedsiębiorstwa państwowe w spółki pracownicze przekazując nieodpłatnie pracownikom 10 procent ich udziałów. Stworzymy warunki, w których przedsiębiorstwa prywatne będą mogły przekształcać się w spółki pracownicze. Dywidendy, wypracowane w tych spółkach i przeznaczane na spłatę byłych właścicieli, będą zwolnione z podatku dochodowego. Dokonamy lustracji prywatyzacyjnej. Te przedsiębiorstwa, które sprzedano za zaniżoną cenę, będą re-nacjonalizowane i przekształcane w spółki pracownicze. Uruchomimy program powstawania od podstaw spółek pracowniczych z udziałem skarbu państwa przede wszystkim w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz przemysłu maszynowego, wydobywczego, energetycznego, stoczniowego, chemicznego i zbrojeniowego.
 8. Rolnictwo będzie oparte na rodzinnych gospodarstwach rolnych. Stworzymy system umów kontraktacyjnych w zakresie produkcji gwarantującej bezpieczeństwo żywnościowe Polski, w których każdy rolnik będzie wiedział jaki produkt, w jakiej ilości i za jaką gwarantowaną cenę będzie mógł sprzedać. Będziemy wspierać powstawanie systemu rolniczych spółek producenckich i spółdzielni dla uruchomienia na szeroką skalę przetwórstwa spożywczego. Każdy rolnik będzie mógł zostać współwłaścicielem firmy, której będzie dostarczał swoje produkty. Tania i zdrowa żywność będzie liczącym się składnikiem polskiego eksportu.
 9. Zreformujemy radykalnie polską armię. Stworzymy od podstaw w każdej gminie i każdym powiecie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten program znacząco wzmocni wspólnoty lokalne a zmobilizowani żołnierze niemal natychmiast będą mogli reagować na stany wyjątkowe, klęski żywiołowe czy agresję z zewnątrz. Rozwiniemy produkcję broni, mundurów i wyposażenia w oparciu o polskie firmy. Powstanie system gromadzenia i przechowywania rezerw strategicznych: żywności, surowców przemysłowych i energetycznych.
 10. Zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez budowę sieci regionalnych elektrowni, opierających się głównie na olbrzymim bogactwie wód geotermalnych oraz węgla. Zapewnią one tanią, ekologicznie czystą energię elektryczną dla firm i domów. Wprowadzimy program wspierania budowy domów, wytwarzających na potrzeby własne energię ze źródeł odnawialnych.
 11. Głównym celem istnienia państwa jest dobro narodu, a nie jakiejkolwiek klasy czy partii. Każdy obywatel będzie miał zapewniony konstytucyjny dostęp do zdobyczy cywilizacji takich jak prawo do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do czystego powietrza i wody, zdrowej żywności, dachu nad głową, energii, bezpłatnej edukacji, dostępu do dóbr kultury i opieki zdrowotnej oraz zgodnej z zasługami dla dobra wspólnego , nieopodatkowanej emerytury.
 12. Zapewnimy Polsce rządy sprawujące władzę w interesie polskim. Polska będzie prowadziła politykę zagraniczną służącą jej doraźnym i strategicznym interesom i będzie skutecznie przeciwstawiała się wszelkim działaniom prowadzącym do wybuchu wojny. Obecność Polski w Unii Europejskiej i Pakcie Północnoatlantyckim musi być dla nas gwarancją korzyści i bezpieczeństwa.
 13. Będziemy współpracowali ze wszystkimi państwami, które uwzględnią w swojej polityce nasze interesy, w tym interesy Polaków zamieszkujących poza granicami Polski. Będziemy skutecznie wymagali od naszych sprzymierzeńców, by nie ingerowali w nasze wewnętrzne sprawy.

1 myśl na “Jedność Narodu – deklaracja programowa”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *